French Suites - Isolde Ahlgrimm, 1953

Иоган Себастиан Бах (джэр-бз. Johann Sebastian Bach, 1685 гъатхэпэм и 31, Эйзенах — 1750 бадзэуэгъуэм и 28, Лейпциг) — Джэрмэным щыщ пшыналъэ цӀэрыӀуэ.